2023 “Rimpeltjes en blauwe aders” Dutch and English, Eric Bos, Dagblad van het Noorden, Netherlands

Rimpeltjes en blauwe aders

Deborah Poynton: In-Between Self (2021), olieverf op doek.

H et is maar één schilderij en niet eens een tentoonstelling. Toch gaat dat grote zelfportret van Deborah Poynton in het Drents Museum over het wezen van de werkelijkheid.

Er hangt één groot schilderij in een van de klassieke zalen van het Drents Museum. Een flamboyant vrouwenportret, den. dat als je het van dichtbij bekijkt heel ongewoon blijkt te zijn. Het is een zelfportret van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Deborah Poynton (Durban, 1970) van wie het museum in 2021 een grote tentoonstelling had. De titel van het doek luidt In-Between Self, een nieuwe aanwinst dat als een pronkstuk is opgesteld.

Op het schilderij zit een vrouw met warrig haar op een bureaustoel, gekleed in een weelderige japon. Ze houdt haar hoofd vast alsof ze de wanhoop nabij is. Geen wonder, denk je, om haar heen is het een complete chaos. Aan haar voeten liggen een bord met rood fruit, potloodslijpsel, the top. een bril, een agenda, crocs, lappen stof, een plastic flesje, een harde schijf. Ze tuimelen in hun plastische overdrijving bijna van het doek.

Je zou het een vorm van hyperrealisme kunnen noemen, waarin de werkelijkheid nog realistischer geschilderd is dan ze is. Nog plastischer, nog kleuriger dan in het echt. Dat maakt het werk van Deborah Poynton tot iets bijzonders.

Want kijk naar die ene blote voet op dat zelfportret. Die ziet er bijna griezelig realistisch uit. Als een afbeelding uit een medisch handboek. We kijken naar gezwollen blauwe aders, rimpeltjes. vlekjes, drukplekken, huids-kleurverschillen. Haar onverbloemde naakten die vorige keer op de tentoonstelling te zien waren vertoonden dezelfde nadrukkelijke details van lichamelijke onvolmaaktheid, waardoor ze nog confronterender zijn dan veel mensen een naakt medemens al vinden.

Zo’n voet is op zichzelf al een compleet schilderij, net als de andere voorwerpen in de chaos om Poynton heen. De details spelen een even belangrijke rol als het geheel. Maar je blik wordt vooral naar haar hyperrealistische japon van glanzende chintz getrokken, hoe virtuoos dat is geschilderd, hoe dat de compositie beheerst. De plooien en glansplekken, realisme over the top.

Als je goed kijkt, is het gewoon verf, maar je kunt alles bijna beetpakken, je kunt bijna die voet strelen en de oneffenheden aftasten. Om mooi gaat het Deborah Poynton duidelijk niet. Wel om perfectie, om met gebruik- making van dat hyperrealisme een nieuwe wereld te scheppen, alsof je in je vertrouwde omgeving zit, maar toch droomt. Zelf maakt ze onderscheid tussen wat echt en wat werkelijk echt is: “Het is een plek zonder woorden, een toneel, een schuilplaats, een spiegel, een tuin.”

ERIC BOS

Dagblad ven het Noorden

24/01/2023

Wrinkles and Blue Veins

Deborah Poynton: In-Between Self (2021), oil on canvas.

It’s just one painting, not even an exhibition. Yet this large self-portrait by Deborah Poynton in the Drents Museum is about the essence of reality.

There is one large painting in one of the classic rooms of the Drents Museum. A flamboyant woman’s portrait, which when you look at it closely turns out to be very unusual. It is a self-portrait of the South African artist Deborah Poynton (b. Durban, 1970),  who had a major exhibition with the Drents Museum in 202. The title of the canvas is In-Between Self, a new addition that is installed like a showpiece.

In the painting, a woman with tousled hair sits on an office chair, dressed in a lavish gown. She holds her head as if close to despair. No wonder, you think, as around her it’s complete chaos. At her feet are a plate of red fruit, pencil shavings, glasses, a diary, crocs, pieces of cloth, a plastic bottle, a hard drive. In their plastic exaggeration they almost tumble off the canvas.

You could call it a form of hyperrealism, in which reality is painted even more realistically than it is. Even more plastic, even more colourful than in real life. This makes the work of Deborah Poynton something special.

Because look at that one bare foot in the self-portrait. It looks almost eerily realistic. Like an image from a medical textbook. We’re looking at swollen blue veins, wrinkles. spots, pressure marks, skin colour differences. Her unvarnished nudes in the 2021 exhibition also showed the emphatic details of bodily imperfection. making them even more confrontational than many people already find a naked fellow human being.

You can almost feel the bumps on that foot. Such a foot is a complete painting in itself, just like the other objects in the chaos around Poynton. The details play as important a role as the whole. But your gaze is mainly drawn to her hyper-realistic dress of shiny chintz, the virtuoso manner in which it is painted, how it dominates the composition. The folds and shiny spots, the over the top realism.

If you look closely, it’s just paint, but you can almost touch everything, you can almost caress that foot and feel the imperfections. Pretty isn’t what Deborah Poynton is all about. It is about perfection, to create a new world using that hyper-realism, as if you were in your familiar surroundings, but still dreaming. She herself distinguishes between what is real and what is really real: “It is a place without words, a stage, a shelter, a mirror, a garden.”

ERIC BOS

Dagblad ven het Noorden

24/01/2023